Zaangażowanie społeczne

Zaangażowanie społeczne jest od wielu pokoleń wpisane w nasze podejście do odpowiedzialności spółki. Lothar von Faber (IV pokolenie) bardzo dbał o zapewnienie swoim pracownikom dobrego poziomu życia. W połowie XIX wieku utworzono jeden z pierwszych firmowych funduszy ubezpieczenia zdrowotnego w Niemczech, a także wybudowano przedszkola i mieszkania stanowiące własność spółki. Wiosną 2000 r. Faber-Castell i IG-Metall podpisały Kartę Społeczną Faber-Castell. Umowa wiążąca w skali międzynarodowej jest jedną z pierwszych tego typu umów pod względem zakresu.

Karta Społeczna


Wraz z Kartą Społeczną od ponad 15 lat angażujemy się utrzymywanie warunków zatrudnienia i warunków pracy zalecanych przez Międzynarodową Organizację Pracy (ILO) we wszystkich spółkach w grupie na całym świecie. Karta Społeczna obejmuje zakaz zatrudniania dzieci, zobowiązanie do zapewniania równych szans i równego traktowania bez względu na rasę, wyznanie, płeć i narodowość, a także zobowiązanie do zapewniania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Realizację umowy systematycznie nadzoruje niezależna komisja:

Karta Społeczna w skrócie:

• Dobrowolność zatrudnienia 
• Brak dyskryminacji w miejscu pracy 
• Niezatrudnianie dzieci 
• Poszanowanie prawa do wolności stowarzyszeń i negocjacji zbiorowych 
• Godziwe wynagrodzenie 
• Niewydłużanie godzin pracy 
• Bezpieczeństwo i higiena oraz godziwe warunki pracy 
• Jasno określone warunki zatrudnienia
• Zaangażowanie dostawców

 

Przestrzeganie Karty Społecznej jest monitorowane w trzech etapach. W tym procesie uczestniczą zarówno komisje wewnętrzne, jak i zewnętrzne. 

•  Etap pierwszy obejmuje samoocenę dokonywaną przez wszystkie zakłady na podstawie społecznych list kontrolnych, gdzie aktualny stan jest rejestrowany, a następnie poddawany ocenie centralnej.
• Etap drugi obejmuje regularne kontrole dokonywane przez wewnętrznych kontrolerów w odpowiednich zakładach. 

• Ponadto zewnętrzna komisja monitorująca co dwa lata przeprowadza kontrole weryfikacyjne. Wśród uczestników są członkowie niezależnej komisji, w tym przedstawiciele IG-Metall i międzynarodowego związku BWI na wysokich stanowiskach, a także przedstawiciele zarządu Faber-Castell AG, przedstawiciele zakładów, rad zakładowych i lokalnych związków zawodowych.

Owocna współpraca trwa już ponad 15 lat: Regularne kontrole regionalne przeprowadzane wspólnie przez członków związków zawodowych i przedstawicieli spółki mają na celu nadzorowanie przestrzegania wytycznych w zakładach. Ponadto od dłuższego czasu spółka pracuje nad rozszerzeniem Karty Społecznej w celu objęcia jak największej liczby dostawców. „Cały czas oczywiście mierzymy się z wyzwaniami” – stwierdza kierownik kontroli jakości, Gisbert Braun. „Mentalność kastowa w Indiach utrudnia zapewnienie równości wśród wszystkich pracowników. Z kolei w Chinach organy przedstawicielskie pracowników w naszym rozumieniu tego terminu są wciąż mało powszechne.” Rozpoznawanie i korygowanie nieprawidłowości wymaga dużej wrażliwości, uporu i cierpliwości.

Czasem zdarzają nam się porażki – jak choćby 5 grudnia 2010 r., gdy pożar strawił zakład w Goi w Indiach i pracownicy z dnia na dzień zostali pozbawieni pracy. Bert Römer z IG Metall: „W niektórych krajach rozwiniętych i krajach szybko rozwijających się typową reakcją byłoby po prostu porzucenie zakładu w Goi oraz zatrudnionych tam osób. Jednak Faber-Castell przyjęła inne podejście. Pracownicy w dalszym ciągu otrzymywali wynagrodzenie, mimo że nie mogli produkować ołówków ani gumek. Wykracza to poza zobowiązania, jakie przyjmują spółki w ramach przestrzegania międzynarodowej umowy ramowej."

Hrabia Anton-Wolfgang von Faber-Castell dodaje: „Dla mnie odpowiedzialność społeczna to nie tylko rutynowa kwestia bycia człowiekiem, ale kwestia „uczciwości” jako przedsiębiorcy. Stanowi ona podstawową wartość marki i owa wartość w przyszłości będzie na stałe wpisana w filozofię naszej spółki.”

Wsparcie lokalne

Promowanie kreatywności

W wielu zakładach organizowane są regularnie „dni dziecka”, w których uczestniczą dzieci wraz z rodzicami. Głównym celem jest zachęcenie dzieci do malowania, gdyż malowanie pomaga dzieciom rozwijać ich naturalną kreatywność i pobudza ich wyobraźnię. 

Pomoc humanitarna

W 2001 r. założona została „Fundacja Fundusz na rzecz Dzieci im. hrabiego von Faber-Castell”, której celem jest wspieranie projektów pomocy dzieciom zarówno w kraju, jak i za granicą. Oprócz tego nasze zakłady produkcyjne na całym świecie organizują zbiórki pieniędzy przeznaczonych na pomoc finansową dla chorych osób.

Zaangażowanie pracowników

Oprócz zaangażowania społecznego na rzecz pracowników wspieramy również liczne projekty społeczne w społecznościach lokalnych. Tutaj chodzi przede wszystkim o pomaganie potrzebującym. 

Zaangażowanie społeczne

Ciągłe kształcenie się

Ciągłe kształcenie się jest wspomagane poprzez ukierunkowane działania na rzecz rozwoju. Organizowane są zarówno szkolenia wewnętrzne, jak i zewnętrzne. Również wymiana doświadczeń pomiędzy różnymi zakładami sprzyja poszerzaniu wiedzy pracowników. Regularne spotkania kontrolne zwiększają otwartość i przejrzystość relacji na linii przełożeni – pracownicy.

Fundusz ubezpieczenia zdrowotnego

Zakładowy fundusz ubezpieczenia zdrowotnego Faber-Castell to najstarszy fundusz ubezpieczenia zdrowotnego w Bawarii. Został on utworzony dla pracowników spółki w 1844 r. pod kierownictwem Lothara von Fabera na długo przed tym, zanim stał się wymagany ustawowo w Niemczech. Zakładowy fundusz ubezpieczenia zdrowotnego Faber-Castell działa z powodzeniem już od 170 lat. Ostatnio zakładowe ubezpieczenie zdrowotne Faber-Castell & Partners uzyskało najwyższe oceny w krajowym teście ubezpieczeń zdrowotnych za rok 2015 opublikowanym w czasopiśmie ekonomicznym Focus Money. Obecnie zakładowym ubezpieczeniem zdrowotnym objętych jest 45 000 osób w siedmiu zakładach. 

Przedszkole w Stein

W 2013 r., zgodnie z aktywnie praktykowaną przez nas polityką rodzinną, otworzyliśmy przedszkole „Gräfin Katharina” w odnowionej powozowni na terenie zakładu w Stein. Oferujemy 36 miejsc, z czego 24 jest przeznaczonych do użytku ogólnego. Zapewnienie opieki nad dziećmi w pobliżu miejsca pracy to atrakcyjne rozwiązanie dla pracowników Faber-Castell, którzy dzięki temu mogą szybciej powrócić do pracy z urlopu wychowawczego. 

Zaangażowanie globalne

Faber-Castell stara się również wspierać swoich pracowników za granicą: na przykład w Brazylii funkcjonują darmowe programy szkoleniowe obejmujące m.in. kursy językowe i komputerowe, które pomagają pracownikom przygotować się do studiów uniwersyteckich i studiów MBA.

Faber-Castell Charta