Zaangażowanie społeczne

Zaangażowanie społeczne jest od wielu lat wpisane w podejście firmy do odpowiedzialności.

Karta Społeczna


Wraz z Kartą Społeczną od ponad 15 lat zapewniamy warunki zatrudnienia i pracy zgodne z zaleceniami Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO) we wszystkich spółkach w grupie na całym świecie. Karta Społeczna obejmuje zakaz zatrudniania dzieci, zobowiązanie do zapewniania równych szans i równego traktowania bez względu na rasę, wyznanie, płeć i narodowość, a także zobowiązanie do zapewniania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Realizację umowy systematycznie nadzoruje niezależna komisja:

Karta Społeczna w skrócie:

• Dobrowolność zatrudnienia 
• Brak dyskryminacji w miejscu pracy 
• Niezatrudnianie dzieci 
• Poszanowanie prawa do wolności stowarzyszeń i negocjacji zbiorowych 
• Godziwe wynagrodzenie 
• Niewydłużanie godzin pracy 
• Bezpieczeństwo i higiena oraz godziwe warunki pracy 
• Jasno określone warunki zatrudnienia
• Zaangażowanie dostawców

 

Przestrzeganie Karty Społecznej jest monitorowane w trzech etapach. W tym procesie uczestniczą zarówno komisje wewnętrzne, jak i zewnętrzne. 

•  Etap pierwszy obejmuje samoocenę dokonywaną przez wszystkie zakłady na podstawie społecznych list kontrolnych, gdzie rejestrowany jest aktualny stan, a następnie poddawany ocenie centralnej.
• Etap drugi obejmuje regularne kontrole dokonywane przez wewnętrznych kontrolerów w odpowiednich zakładach.
• Etap trzeci to kontrole weryfikacyjne przeprowadzane co dwa lata przez zewnętrzną niezależną komisję, w której skład wchodzą przedstawiciele IG-Metall i międzynarodowego związku BWI, a także z członkowie zarządu Faber-Castell AG, przedstawiciele zakładów, rad zakładowych i lokalnych związków zawodowych.

Owocna współpraca trwa już ponad 15 lat: Regularne kontrole regionalne przeprowadzane wspólnie przez członków związków zawodowych i przedstawicieli spółki mają na celu nadzorowanie przestrzegania wytycznych w zakładach. Ponadto od dłuższego czasu spółka pracuje nad rozszerzeniem Karty Społecznej. „Cały czas mierzymy się z wyzwaniami” – stwierdza kierownik kontroli jakości, Gisbert Braun. „Mentalność kastowa w Indiach utrudnia zapewnienie równości wśród wszystkich pracowników. Z kolei w Chinach organy przedstawicielskie pracowników w naszym rozumieniu tego terminu są wciąż mało powszechne.” Rozpoznawanie i korygowanie nieprawidłowości wymaga dużej wrażliwości, uporu i cierpliwości.

Czasem zdarzają nam się porażki – jak choćby 5 grudnia 2010 r., gdy pożar strawił zakład w Goi w Indiach i pracownicy z dnia na dzień zostali pozbawieni pracy. Bert Römer z IG-Metall: „W niektórych krajach rozwiniętych i krajach szybko rozwijających się typową reakcją byłoby po prostu porzucenie zakładu w Goi oraz zatrudnionych tam osób. Jednak firma Faber-Castell przyjęła inne podejście. Pracownicy w dalszym ciągu otrzymywali wynagrodzenie, mimo że nie mogli produkować ołówków ani gumek. Wykracza to poza zobowiązania, jakie przyjmują spółki w ramach przestrzegania międzynarodowej umowy ramowej."

Hrabia Anton-Wolfgang von Faber-Castell dodaje: „Dla mnie odpowiedzialność społeczna to nie tylko rutynowy epizod bycia człowiekiem, ale kwestia „uczciwości” jako przedsiębiorcy. Stanowi ona podstawową wartość marki i owa wartość w przyszłości będzie na stałe wpisana w filozofię naszej spółki.”Pomoc humanitarna

W 2001 r. założona została „Fundacja na rzecz Dzieci im. hrabiego von Faber-Castell”, której celem jest wspieranie projektów pomocy dzieciom zarówno w kraju, jak i za granicą. Oprócz tego nasze zakłady produkcyjne na całym świecie organizują zbiórki pieniędzy na pomoc finansową dla potrzebujących.

Promowanie kreatywności

W wielu zakładach organizowane są regularnie Dni Dziecka, w których uczestniczą najmłodsi wraz z rodzicami. Głównym celem jest zachęcenie dzieci do malowania, ponieważ taka artystyczna ekspresja pomaga im rozwijać naturalną kreatywność i pobudza wyobraźnię. 

Zaangażowanie pracowników

Oprócz zaangażowania społecznego na rzecz pracowników wspieramy również liczne projekty i inicjatywy w społecznościach lokalnych. Chodzi tutaj przede wszystkim o pomoc potrzebującym. 

Fundusz ubezpieczeń zdrowotnych

Zakładowy fundusz ubezpieczeń zdrowotnych Faber-Castell to najstarszy tego typu fundusz w Bawarii. Został utworzony dla pracowników spółki w 1844 r. pod kierownictwem Lothara von Fabera na długo przed tym, zanim stał się wymagany ustawowo w Niemczech. Zakładowy fundusz ubezpieczeń zdrowotnych Faber-Castell działa z powodzeniem już od 170 lat. Ostatnio zakładowe ubezpieczenie zdrowotne Faber-Castell & Partners uzyskało najwyższe oceny w krajowym teście ubezpieczeń zdrowotnych za rok 2015 opublikowanym w czasopiśmie ekonomicznym Focus Money. Obecnie zakładowym ubezpieczeniem zdrowotnym objętych jest 45 000 osób w siedmiu zakładach. 

Ciągłe doskonalenie się

Ciągłe doskonalenie się jest wspomagane poprzez ukierunkowane działań na rzecz rozwoju. Organizowane są zarówno szkolenia wewnętrzne, jak i zewnętrzne. Również wymiana doświadczeń pomiędzy różnymi zakładami sprzyja poszerzaniu wiedzy pracowników. Regularne spotkania kontrolne zwiększają otwartość i przejrzystość relacji na linii przełożeni – pracownicy.

Przedszkole w Stein

W 2013 r., zgodnie z aktywnie praktykowaną przez nas polityką rodzinną, otworzyliśmy przedszkole „Gräfin Katharina” w odnowionej powozowni na terenie zakładu w Stein. Oferujemy 36 miejsc, z czego 24 jest przeznaczonych do użytku ogólnego. Zapewnienie opieki nad dziećmi w pobliżu miejsca pracy to atrakcyjne rozwiązanie dla pracowników Faber-Castell, którzy dzięki temu mogą szybciej powrócić do pracy z urlopu wychowawczego. 

Zaangażowanie globalne

Faber-Castell stara się również wspierać swoich pracowników za granicą: np. w Brazylii funkcjonują darmowe programy szkoleniowe obejmujące m.in. kursy językowe i komputerowe, które pomagają pracownikom przygotować się do studiów uniwersyteckich i studiów MBA.